Chính sách bảo mật

Diễn đàn DIỄN ĐÀN HIV BÁC SĨ BÌNH, gọi rút ngắn là "chúng tôi" trong phần Chính sách bảo mật này. Chúng tôi cam kết và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Chúng tôi lưu giữ thông tin nào về bạn

Loại dữ liệu Chúng tôi thu thập và xử lý bao gồm:

  • Tên và Tên đăng nhập của bạn.
  • Địa chỉ e-mail của bạn.
  • Địa chỉ IP của bạn.

Các dữ liệu có thể được thu thập nhiều hơn nếu bạn chọn chia sẻ nó, như thông tin nếu bạn nhập vào các trường dữ liệu trong trang hồ sơ cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập một số hoặc tất cả thông tin này trong những trường hợp sau đây:

  • Bạn đăng ký thành viên trên trang này.
  • Bạn điền vào form liên hệ với Chúng tôi.
  • Bạn xem và sử dụng tài nguyên trên trang này. Xem "Chính sách Cookie" bên dưới.
  • Bạn điền vào các trường trong trang hồ sơ cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau đây:

  • Cho những mục đích để chấp nhân bạn trở thành thành viên của trang web chúng tôi, để bạn có thể đóng góp nội dung trên trang web này.
  • Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ e-mail để thông báo cho bạn về các hoạt động trên trang web của Chúng tôi.
  • Địa chỉ IP của bạn được ghi lại khi bạn thực hiện một số hành động nhất định trên trang web của Chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn sẽ không hiển thị công khai.

Những cách khác chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Ngoài việc thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của Chúng tôi có thể liên quan đến bạn, đôi khi Chúng tôi có thể giao tiếp với tất cả thành viên bất kỳ thông tin quan trọng nào như bản tin hoặc thông báo qua email. Bạn có thể chọn muốn hoặc chọn không muốn nhận các email như vậy trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn trong quá trình tương tác của bạn với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn trong quá trình tương tác của bạn với trang web của Chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của Chúng tôi.

Chính sách Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ do chúng tôi đặt trên máy tính của bạn, cho phép Chúng tôi cung cấp chức năng nhất định trên trang web của Chúng tôi, chẳng hạn như có thể đăng nhập hoặc ghi nhớ các tùy chọn nhất định.

Chúng tôi có chính sách cookie chi tiết và thông tin thêm về các cookie mà Chúng tôi đã quy định tại trang này.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc có được bản sao của nó. Để thực hiện việc này vui lòng liên hệ với Chúng tôi (chỉ áp dụng cho thành viên quốc tịch ở các nước Châu Âu). Nếu bạn cho rằng thông tin chúng tôi giữ cho bạn không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi để yêu cầu chúng tôi hoàn tất hoặc sửa thông tin đó.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi (chỉ áp dụng cho thành viên quốc tịch ở các nước Châu Âu) nếu bạn muốn Chúng tôi xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chấp thuận chính sách

Việc tiếp tục sử dụng trang web của Chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách thì vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký, Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng hơn về chính sách bảo mật.

Những thay đổi về chính sách

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với chính sách này bất kỳ lúc nào. Bạn có thể được yêu cầu xem xét và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này nếu nó thay đổi trong tương lai.

Top